Tietosuojaseloste

Meille on tärkeää jäsentemme tietoturva ja teemme parhaamme yksityisyyden suojaamiseksi. Alla voit tutustua tietosuojaselosteeseemme, jossa avaamme sitä, miten henkilötietojasi käsitellään seurassa.   

 

Tämä on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 mukainen seloste henkilötietojen käsittelyn käytänteistä (tietosuojaseloste).

Alkuperäinen laatimispäivämäärä 11.1.2019, päivitetty 14.2.2022.

1. Rekisterin pitäjä

Eräkertut ry
c/o Pia Salminen

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Eräkertut ry
c/o Pia Salminen
erakertut@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Eräkertut jäsenrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyslain vaatima jäsenrekisterin ylläpito sekä mahdollistaa yhdistyksen toimintaan liittyvien tapahtumien järjestäminen, jäsenmaksutietojen ja yhteystietojen ylläpito toimintaa varten. Seura käyttää jäsenten tietoja jäsenmaksujen-, koulutustietojen ja –maksujen, jäsenkirjeiden, kokouskutsujen tms. jäseninformaation postittamista ja käsittelyä varten.

Jäsenrekisteriä voidaan käyttää myös seuran omaan tilastolliseen seurantaa.

5. Rekisterin tietosisältö

Jäsenrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka jäseneksi hyväksytty on itse antanut yhdistyksen käytettäväksi. Rekisteri sisältää kunkin rekisteröidyn osalta tarkoituksenmukaisiksi katsotut seuraavat henkilötiedot:

  • etu-ja sukunimi
  • postiosoite
  • sähköpostiosoite (yhteydenpitoa varten)
  • puhelinnumero

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään perustuen rekisteröidyn omaan ilmoitukseen puhelimitse, internetissä jäsenanomuslomakkeella, sähköpostitse tai muulla tavalla. Jäsenillä on mahdollisuus päivittää tietonsa ottamalla yhteyttä jäsenasioita hoitavaan henkilöön.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Yhteystietoja voidaan luovuttaa ainoastaan voimassaolevan lainsäädännön ja hyvien toimintatapojen rajoissa Eräkertut ry:n yhteistyökumppaneille. Henkilötietoja luovutetaan ainoastaan Eräkertut ry:n harkinnan perusteella, mikäli tietojen luovuttamiseen on perusteltu syy.

8. Tietojen luovutukset EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle. 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritietoja säilytetään vain sähköisessä muodossa Google Drive -palvelussa. Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus ja käytettävyys varmistetaan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Digitaalista rekisteriä suojataan ajan tasalla olevalla tietoturvaohjelmistolla sekä henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Jäsenrekisterin käyttöoikeus on Eräkertut ry:n hallituksen nimeämillä toimihenkilöillä puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Jokainen tietojen käsittelijä huolehtii osaltaan tietojen huolellisesta käsittelystä ja siitä, että tiedot eivät joudu aiheettomasti kolmannen osapuolen saataville sekä siitä, että tiedot tuhotaan, kun niitä ei enää tarvita. Jäsenrekisteristä ei tehdä paperisia versioita ilman erityistä syytä.

10. Rekisteröidyn oikeudet tarkistaa ja korjata tietoja sekä oikeus tulla unohdetuksi.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua ilman aiheetonta viivytystä. Tietojen tarkastus ja oikaisupyyntö sekä vaatimus tietojen poistamisesta osoitetaan joko kirjallisesti tai sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle.

Vieritä ylös